Mô tả công việc
- Giao tiếp khách hàng, cố vấn cho BGĐ về việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm; - Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quí, năm; lập kế hoạch tổng cho các nhóm nhân viên kế hoạch thực hiện; - Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất; - Cùng nhân viên kế hoạch tiếp khách hàng, nhận tài liệu kỹ thuật, chuyển giao tài liệu kỹ thuật cho nhân viên thực hiện; - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng; - Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao; - Thường xuyên phối hợp với các Trưởng bộ phận khác bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công việc được giao; - Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải quyết những trở ngại trong quá trình kinh doanh; - Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên; - Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng, đo lường sự thoả mãn của khách hàng đối với nhân viên trực thuộc; - Báo cáo cho Ban Giám đốc về tiến độ sản xuất, tính hình sản xuất, kết quả việc thực hiện sản xuất kinh doanh; - Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty … - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc công ty.

Chuyền trưởng chuyền may

Hạn nộp hồ sơ : 2/8/2015

Nhân viên Merchandise

Hạn nộp hồ sơ : 18/6/2015
Kết nối với chúng tôi