Mô tả công việc
Đi thu thập y kiến đánh giá của người dân về các sản phẩm tiêu dùng
Tin tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi