Mô tả công việc
- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Trưởng bộ phận QC

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2016
  • Danh mục : QA - QC
  • 1,116 lượt xem

Kế toán trưởng

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Thủ kho

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Trưởng phòng thu mua, nhân viên thu mua

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ : 23/6/2016

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2016