Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm và tham mưu cho Giám đốc về toàn bộ công tác TCKT - Đảm nhiệm, kiểm soát, báo cáo từ kế toán chi tiết- tổng hợp - nội bộ- thuế - báo cáo thuế - báo cáo tài chính - báo cáo kết quả sxkd theo định kỳ. - Thực hiện những nhiệm vụ khác được phân công từ ban Giám đốc.