Mô tả công việc
- Tham mưu cho ban TGĐ về xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính kế toán phù hợp với các quy định pháp luật và đặc điểm của công ty. - Lập kế hoạch tài chính công ty, phân tích dự báo tình hình tài chính của công ty đề xuất giải pháp về tài chính đạt hiệu quả cao nhất. - Kiểm soát điều hành các công việc phòng tài chính kế toán, xây dựng hệ thống kế toán chính xác, hiệu quả phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Lập, cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo kế toán cho cấp quản lý và các ban ngành liên quan một cách rõ ràng, cụ thể, đúng hạn và phù hợp với các quy định hiện hành; - Các công việc khác theo yêu cầu của ban Tổng Giám Đốc - Công việc được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn